Skip navigation.
Home

Perihal Piala Dunia 2018

Jadwal Siaran Langsung Piala Dunia FIFA 2018 Rusia Excel Spreadsheet xlsx Futbxl lok 2018 FIFA World Cup ca pen futbxl lok khrang thi 21 kar k haengk han futbxl nanachati rxb rxng chna leis sung cad k hun doy thim chati k hxng p huchay ni s makhm s machik k hxng fif̀a mi kah nd ca cad k hun thi prathes ras seiy tangtae wan thi 14 mit hunayn t hung wan thi 15 krkdakhm ph.S . 2561 H langcak thi prathes di rab s iththi kar pen ceap̣haph ni wan thi 2 thanwakhm ph.S . 2553 Sung ca penkar k haengk han futbxl lok khrang raek ni yurop tang tae piph. S . Thangh md tae h nung ni s t han thi cad ngan s nam kila xyu ni yurop ras seiy tawantk k hxng theu xkk hea xu ral pheu ̀x h i wela ni kar deinthang s amart h cadkar di kar k haengk han rxb s udthay ca mi thim chati 32 thim sung rwm t hung 31 thim thi kah nd p h̀an kar k haengk han thi mi khuns mbati laea thim ceaban thi mi khuns mbati doy xatnomati cak 32 thim 20 thim ca klab ma tha p hl ngan di xyang t̀x neu ̀xng h lang thawr na men t̒ c hbab l̀as ud ni pi 2014 rwm t hung kar pkp̂xng yexrmni laea thim deiyw ni brasil thi k hea r̀wm ni thuk run ni k hna thi xis laend̒ laea panama kar prakt̩ taw khrang raek ni futbxl lok ca mi kar k haengk han thangh md 64 khrang ni 12 s t han thi sung tang xyu ni 11 meu xng rxb s udthay ca mi k hun ni wan thi 15 krkdakhm thi krung mxs ko thi s nam kila Luzhniki Stadium p hu chna kar k haengk han futbxl lok ca mi s iththi̒ rab t hwy FIFA Confederations Cup 2021

ras seiy s enx meu xng ceap̣haph t̀x pi ni: Kha linin krad kha sa nkhra s no d xr mxs ko n ni hxf nof ros tx f xx n sent̒ pi te xrs beirk sa ma r̀a sa s xaek s so si wol kok rad ya ro s lafl laea yekh texr rin beirk thuk meu xng xyu ni h ru x nxk yurop ras seiy pheu ̀x ld wela ni kar deinthang s ah rab thim ni prathes h iy «rayngan kar pramein p hl kar s enx rakha dang kl̀aw rabu wa: "Kar s enx rakha k hxng ras seiy s enx meu xng ceap̣haph 13 h aeng laea s nam kila 16 s nam dangnan k hxkah nd k han t̀a k hxng fif̀a cung capen txng mi kar prabprung s nam kila 16 h aeng laea ca s rang h im̀ 13 khrang" ni deu xn tulakhm pi 2011 ras seiy ld canwn s nam kila lng cak 16 pen 14 kar k̀xs rang s nam kila Podolsk ni p̣humip̣hakh mxs ko t huk ykleik doy rat hbal ni p̣humip̣hakh laea ni meu xng Otkrytiye Arena kalang k haengk han kab Dynamo Stadium sung ca s rang k hun pen khrang raek thang leu xk s udthay k hxng meu xng ceap̣haph di rab kar prakas meu ̀x wan thi 29 kanyayn 2555 canwn meu xng thi ld lng h elu x pheiyng 11 h aeng laea canwn s nam kila t hung 12 h aeng neu ̀xngcak Krasnodar laea Yaroslavl t huk thing cak raykar s udthay Sepp Blatter kl̀aw ni deu xn krkdakhm 2014 wa neu ̀xngcak khwam kangwl keiyw kab kar s erc s in kar cad ngan ni ras seiy canwn s t han thi s ah rab thawr na men t̒ xac ld lng cak 12 t̀x 10 nxkcak ni k hea yang kl̀aw xik wa"rea ca mi xyu ni s t hankarn̒ chen deiyw kab krni k hxng h nung ni s xng h ru x s am s nam kila ni xaefrikati sung pen paỵh a k hxng s ing thi khun tha kab s nam kila h el̀a ni " ni deu xn tulakhm pi 2014 ni kar pi yeu xn ras seiy pen khrang raek khna krrmkar trwc s xb k hxng FIFA laea h awh ka k hxng Chris Unger pi yeu xn sent̒ pi te xrs beirk so si kha san laea s t han thi cad ngan thang krung mxs ko phwk k hea phxci kab khwam khu b h ka meu ̀x wan thi 8 tulakhm 2015 FIFA laea khna krrmkar cad ngan thxngt hin h en dwy kab chu ̀x xyang pen thangkar k hxng s nam kila thi chi ni kar k haengk han Perihal Piala Dunia 2018